Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Návody > Elektronický podpis > Požiadavky na zaručený a uznávaný elektronický podpis

Požiadavky na zaručený a uznávaný elektronický podpis

Zákon o elektronickom podpise upravuje predovšetkým náležitosti zaručeného elektronického podpisu. Elektronickým podpisom v zmysle predchádzajúcej definície sa zákon ďalej podrobnejšie nezaoberá, je v zákone použitý iba okrajovo. Z toho dôvodu sa v praxi pod pojmom elektronický podpis väčšinou rozumie zaručený elektronický podpis. Zaručený elektronický podpis sú teda digitálne dáta, ktoré podpisujúca osoba vytvára pomocou svojho súkromného (tzv. privátneho) kľúča a zabezpečuje nimi integritu a nepopierateľnosť pôvodu podpísaných dát.

Podľa zákona ČR je zaručeným elektronickým podpisom ten elektronický podpis, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

 • je jednoznačne spojený s signatárom,
 • umožňuje identifikáciu podpisujúcej osoby vo vzťahu k dátovej správe,
 • bol vytvorený a pripojený k dátovej správe pomocou prostriedkov, ktoré podpisujúca osoba môže udržať pod svojou výhradnou kontrolou.

Podľa zákona SR je zaručeným elektronickým podpisom ten elektronický podpis, , t.j. informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,
 • na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť,
 • elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,
 • obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.

V zmysle zákona SR ďalej musí vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu spĺňať podmienky:

 • je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
 • možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu podľa príslušných ustanovení zákona
 • spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila,
 • na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát.


Ak máte záujem o získanie zaručeného elektronického podpisu, pokračujte tu .
 

Registračné autority


 
separator
separator