Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA RemoteSign


I.CA RemoteSign je služba, ktorá umožňuje vytváranie elektronického podpisu na mobilných zariadeniach (mobilné telefóny a tablety). Užívateľ má vždy k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorú využíva na prijímanie požiadaviek a vytváranie elektronického podpisu. V súčasnosti sú v rámci služby podporované mobilné zariadenia s operačným systémom Android alebo iOS.

Aktivácia služby

Aktivácia služby prebieha na obchodnom mieste I.CA alebo u poskytovateľov služieb, ktorí prevádzkujú aktivačné miesta služby. Tu je vykonané overenie totožnosti užívateľa (žiadateľa o službu) a jeho registrácia. Po vykonaní registrácie a uzavretí zmluvy užívateľ získa podklady pre aktiváciu služby (aktivačná obálka).

Podľa používanej platformy si používateľ z AppStore/Google play stiahne aplikáciu I.CA RemoteSign, ktorá je tu voľne k dispozícii. Pre aktiváciu aplikácie potom užívateľ použije aktivačnú obálku, ktorú získal pri registrácii. Po aktivácii aplikácie je služba okamžite aktívna.

Proces podpisovania dokumentov

1. Poskytovateľ služieb vytvorí novú požiadavku na podpis.

2. Požiadavka na podpis je vložená do systému I.CA RemoteSign.

3. Systém I.CA RemoteSign odošle notifikáciu o novej požiadavke na podpis príslušnému užívateľovi.

4. Klient podpíše v aplikácii I.CA RemoteSign požiadavku.

5. Podpísaná požiadavka je odovzdaná a uložená do systému I.CA RemoteSign.

6. Poskytovateľ služieb si prevezme podpísanú požiadavku a vykoná jej spracovanie.

Otvorený svet

Veľkou výhodou služby je to, že užívateľ služby I.CA RemoteSign môže na komunikáciu s ďalšími poskytovateľmi využiť rovnakú mobilnú aplikáciu. V nej je možné požiadať o nadviazanie obchodnej komunikácie s novým poskytovateľom služieb. Mobilná aplikácia potom umožňuje prehľadne spravovať požiadavky od všetkých poskytovateľov služieb v jednom zozname.

Uzavretý svet

Pokiaľ by naopak niektorý poskytovateľ nechcel zdieľať svojich aktívnych užívateľov s ostatnými, môže požiadať I.CA o vytvorenie uzavretého sveta užívateľov. V rámci neho môže užívateľ mobilnej aplikácie spravovať iba požiadavky povolených poskytovateľov.

Bezpečnosť

  • Elektronický podpis je vytváraný na zariadení typu HSM, ktorý je v správe kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb“.
  • Všetka komunikácia medzi mobilným zariadením užívateľa a službou I.CA RemoteSign je šifrovaná špeciálne vytvoreným protokolom.
  • Dáta odovzdávané do systému I.CA RemoteSign neobsahujú podpisované dokumenty.
  • Pravidlá bezpečného používania mobilného telefónu.

Legislatíva

Využívanie tzv. elektronického podpisovania na diaľku má oporu v legislatíve EÚ Nariadenie 910/2014 eIDAS:

(51) Podpisovateľ by mal mať možnosť zveriť kvalifikované zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu do starostlivosti tretej strany za predpokladu, že sa zavedú vhodné mechanizmy a postupy, ktorými sa zabezpečí, že podpisovateľ bude mať výlučnú kontrolu nad používaním svojich údajov na vyhotovenie elektronického podpisu a že pri používaní zariadenia budú splnené požiadavky na kvalifikovaný elektronický podpis.

(52) Vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku, keď rámec vyhotovovania elektronických podpisov riadi poskytovateľa dôveryhodných služieb v mene podpisovateľa, bude narastať vzhľadom na mnohé ekonomické výhody, ktoré prináša. Aby sa však zabezpečilo, že takéto elektronické podpisy budú z právneho hľadiska uznávané rovnako ako elektronické podpisy, ktoré sa vyhotovujú v rámci riadenom výlučne používateľom, poskytovatelia služby elektronického podpisu na diaľku by mali uplatňovať osobitné bezpečnostné postupy riadenia a správy a využívať dôveryhodné systémy a produkty zahŕňajúce zabezpečené kanály pre elektronickú komunikáciu, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť rámca, v ktorom sa elektronické podpisy vyhotovujú, a aby sa zaručilo, že tento rámec sa používa pod výlučnou kontrolou podpisovateľa. Ak sa kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovil pomocou zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu na diaľku, mali by sa uplatňovať požiadavky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.Registračné autority


 
separator
separator