Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Cenník > Cenník služieb

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup produktov a služieb prostredníctvom e-shopu.

Sú vydávané v súlade s ust. § 1751 Občianskeho zákonníka, a vymedzujú základné práva a povinnosti Poskytovateľa a Odberateľa.

DTCA vyhlasuje, že ako exkluzívny zmluvný partner spoločnosti První certifikační autorita, a.s., ktorá je poskytovateľom dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), je oprávnená poskytovať dôveryhodné služby vydávania kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok a poskytovanie ostatných dôveryhodných služieb v mene I.CA pre Slovenskú republiku.

1. Úvodné ustanovenia

Pre predaj produktov a služieb prostredníctvom www.ica.cz/Slovensky platia nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“), ktoré bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Poskytovateľa, ktorým je spoločnosť D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., IČO: 35840005, so sídlom Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2986/B, a Odberateľa. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Právne vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "ObčZ").

Odberateľ získa produkty a služby na základe odoslania elektronickej objednávky dostupnej na www.ica.cz/Slovensky, jej akceptácie Poskytovateľom a uhradenia kúpnej ceny (pripísania na účet Poskytovateľa).

2. Vymedzenie pojmov

 • Cenníkom sa rozumie cenník Produktu uvedený na www.ica.cz.
 • Certifikačná politikou je dokument obsahujúci podmienky poskytovania a používania produktov a služieb dostupný na www.ica.cz.
 • Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí Produktu zaslaný prostredníctvom elektronickej objednávky dostupné na www.ica.cz.
 • Poskytovateľom je První certifikační autorita, a.s. (Ďalej tiež "I.CA").
 • Produktom sú produkty a služby I.CA ponúkané prostredníctvom www.ica.cz.
 • Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí Produktu tvorená Objednávkou a e-mailom, ktorým Poskytovateľ informuje Odberateľa o akceptácii Objednávky.
 • Odberateľom sa rozumie osoba, ktorá uzavrela s I.CA Zmluvu o poskytnutí Produktu.

3. Spracovanie údajov a ich využitie

Uplatnenie Objednávky prostredníctvom www.ica.cz je spojené s poskytnutím niektorých osobných údajov odberateľa alebo potenciálnych odberateľov. V takom prípade bude Poskytovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a so zákonom č. 18/2018 Sb. o spracovaní osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže Poskytovateľ - správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Správca týmto informuje subjekt údajov (Odberateľ) a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a zo zákona č. 18/2018 Sb. o spracovaní osobných údajov. Tj. najmä o tom, že na spracovanie osobných údajov Poskytovateľa oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy so subjektom údajov, dodržiavanie právnych povinností, oprávnené záujmy Poskytovateľa, alebo súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba má najmä právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a ďalej právo namietať, alebo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade porušenia svojich práv má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (dozorný úrad) a požadovať primeranú nápravu. Pokiaľ si Odberateľ chce využiť svoje vyššie uvedené práva voči Poskytovateľovi, môže tak urobiť na emailovej adrese info@ica.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, poskytuje I.CA, v čase získania osobných údajov žiadateľovi tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje správcu - První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlyn 2178/6, Praha 9, IČO: 264 39 395, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 7136, konajúci riaditeľom Ing. Petrom Budišom, Ph.D. Tel: 284 081 940, e-mail: info@ica.cz;

b) účel spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené - vydanie a používanie certifikátu žiadateľovi v súlade s jej podmienkami, ktoré vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušenie smernice 1999/93/ES, Právnym základom pre spracovanie je článok 6 písm. 1 ods. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

c) doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, je stanovená v príslušnej Certifikačnej politike, ktorá je k dispozícii na https://www.ica.cz/Certifikacni-politika-HCA;

d) žiadateľ má právo požadovať od I.CA prístup k osobným údajom týkajúcim sa žiadateľa, prípadne ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, len v tom prípade, ak to dovolí osobitný zákon, ktorý upravuje povinnosti I.CA ako vydavateľa certifikátu;

e) žiadateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

f) I.CA upozorňuje, že poskytovanie osobných údajov zo strany žiadateľa je zákonnou požiadavkou a žiadateľ má povinnosť osobné údaje poskytnúť.

4. Objednanie produktu a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnej elektronickej Objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým, než Odberateľ definitívne potvrdí Objednávku, bude mať právo celú Objednávku a zadané údaje skontrolovať. Ak bude mať záujem niektorú položku zmeniť, je možné to urobiť pomocou tlačidla "Späť", ktorým sa Odberateľ vráti do predošlých krokov. Pokiaľ s podobou Objednávky Odberateľ súhlasí, tlačidlom "Odoslať objednávku" bude Objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné.

Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v Objednávke e-mail s akceptáciou Objednávky Odberateľa (ďalej len "akceptácie").Podaním objednávky Odberateľ akceptuje tieto VOP Poskytovateľa a ďalej výšku ceny za objednaný Produkt. Akonáhle Odberateľ obdrží od Poskytovateľa akceptácii Objednávky (prostredníctvom e-mailu), je ponuka Poskytovateľa k objednanému Produktu vrátane ceny uvedené v objednávke záväzná až do doby dodania Produktu Odberateľovi, ak nestanoví niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Objednávka je návrhom zmluvy, kedy samotná Zmluva je uzavretá e-mailovú akceptáciou Objednávky zo strany Poskytovateľa Odberateľovi. Od tohto momentu vznikajú medzi Odberateľom a Poskytovateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené Zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Odberateľ neuhradí dohodnutú cenu v termíne 10 pracovných dní, tj. Suma zodpovedajúca dohodnutej cene nie je pripísaná na účet Poskytovateľa, stráca uzatvorená Zmluva platnosť a obe strany ňou nie sú naďalej viazané.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku Odberateľa v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny či popisu Produktu uvedeného na internetovej stránke Poskytovateľa. O neakceptovania Objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude Odberateľ informovaný e-mailom (ktorý Odberateľ uviedol pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára). Chyba v písomne podanej informácii nezaväzuje Poskytovateľa vtedy, ak je bežnému spotrebiteľovi zrejmá vzhľadom na obsah VOP Poskytovateľa a v kontexte s ostatnými informáciami podávanými Poskytovateľom.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá Zmluva je Poskytovateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme po dobu 5 rokov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

5. Cena a platba

Ceny uvedené na www.ica.cz sú uvádzané ako konečné vrátane DPH. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom platí cena uvedená u Produktu v čase jeho objednávanie Odberateľom.

Faktúra vystavená na základe Zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom slúži zároveň aj ako dodací list. Odberateľ môže Produkt využívať zásadne až po jeho úplnom uhradení, tj. Pripísanie platby na účet Poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, keď Odberateľ vykoná úhradu a Poskytovateľ následne nie je schopný zabezpečiť dodanie Produktu, vráti Poskytovateľ bezodkladne plnenie Odberateľovi dohodnutým spôsobom. Doba k vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom), nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

6. Dodacie podmienky

6.1 Spôsob dodania

Ponúkané spôsoby dopravy a ich ceny (všetky uvedené ceny sú vrátane DPH):

 • Osobný odber v sídle spoločnosti (0,00 Eur)
 • Poštová zásielka vrámci SR (4,00 Eur)

V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, DTCA nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie služby.

6.2 Ostatné podmienky

Pri osobnom odbere vopred uhradenej objednávky na pobočke môže DTCA požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže DTCA odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu info@dtca.sk, spísať s dopravcom reklamáciu a bez zbytočného odkladu ju zaslať e-mailom, alebo poštou DTCA.

7. Licenčná zmluva pre licencované produkty

Odberateľ má v prípade, že objednal licencovaný Produkt, právo ho užiť len pre svoju vnútornú potrebu. Odberateľ nie je oprávnený:

 • bez súhlasu I.CA pozmeňovať alebo odstraňovať programový kód alebo inú súčasť Produktu alebo z neho vytvárať sekundárne Produkt, ak dodávateľom takých činností nie je I.CA,
 • užívať produkt akýmkoľvek iným spôsobom, než aké sú dohodnuté touto zmluvou,
 • poskytovať Produkt, či jeho sublicencie, tretím stranám,
 • využívať Produkt v počte inštalácií presahujúcom počet objednaných licencií. Inštaláciou sa myslí inštalácie a používania Produktu s využitím jedného licenčného súboru,
 • softvér používať k vývoju, kompiláciu, ladenie, ani k podobným návrhárskym účely,
 • dekompilovať, spätne analyzovať, spätne zostavovať, ani spätne rozkladať, odomykať či inak sa pokúšať o odhalenie zdrojového kódu, alebo základných algoritmov softvéru, a ani sa pokúšať o vykonávaní ničoho z vyššie uvedeného v súvislosti s objektovým kódom softvéru,
 • modifikáciu, pozmeňovať, prekladať či vytvárať akékoľvek odvodené diela softvéru a ani zlučovať či kombinovať softvér s akýmkoľvek iným softvérom.

Majetkové práva duševného vlastníctva a autorskému dielu vykonáva I.CA. I.CA udeľuje Odberateľovi nevýhradné, prenosnú, časovo a účelovo neobmedzenú licenciu na použitie Produktu, subjektívne práva duševného vlastníctva autorov produktu tým nie sú dotknuté. Za podstatné porušenie Zmluvy sa, popri zákonných prípadov, považuje tiež porušenie celistvosti a obmedzení udelenej licencie Produktu odberateľom.

8. Vrátenie produktu - odstúpenie od zmluvy

8.1 Právo odstúpiť od zmluvy

Odberateľ, ktorý uzavrel s Poskytovateľom Zmluvu prostredníctvom www.ica.cz, má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu uzatvorenia zmluvy.

Poskytovateľ týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného Produktu.

Na účely uplatnenia práva odstúpiť od Zmluvy musí Odberateľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať odoslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní Poskytovateľa jednoznačným vyhlásením (napr. Listu zaslaného poštou, alebo e-mailom), a to na adresu vyššie uvedenú alebo emailom na info@ica.cz.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

8.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ Odberateľ odstúpi od Zmluvy s Poskytovateľom, vráti Poskytovateľ Odberateľmi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Poskytovateľ dostal informáciu o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré dostal, avšak len v prípade, že Produkt ani jeho časť nebola Odberateľom odobratá či spotrebovaná. V prípade, že Odberateľ odobral či spotreboval časť Produktu, vráti Poskytovateľ adekvátnu časť ceny Produktu.

9. Záverečné ustanovenia

V prípade, že sa Odberateľ domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@ica.cz v záujme mimosúdneho vybavenia záležitosti. Poskytovateľ, spoločnosť První certifikační autorita, a.s., ako prevádzkovateľ www.ica.cz, je v súlade so zák. č.121/2000 Sb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové autorské práva k týmto internetovým stránkam.

Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach www.ica.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Odberateľom. VOP platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach Poskytovateľa v deň odoslania elektronickej Objednávky. Odoslaním elektronickej Objednávky potvrdzuje Odberateľ Poskytovateľovi, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je Odberateľ dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy sa riadi týmito VOP, ak nestanoví Zmluva inak. Ak obsahuje Zmluva odchylné dojednania od VOP, má znenie Zmluvy prednosť pred znením VOP.

Registračné autority


 
separator
separator