Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby v oblasti riešenia bezpečnosti informácií > Analýza kompatibility klientskych procesov a služieb s nariadením eIDAS

Analýza kompatibility klientských procesov a služieb s nariadením eIDAS


I.CA v súvislosti s nadobudnutím účinnosti eIDAS1 od 1. 7. 2016 zaznamenala u svojich klientov záujem o získanie odborného posúdenia / stanoviská alebo vyjadrenia, či ich existujúce klientske procesy a interné služby sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Ako kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru v súlade s eIDAS preto novo I.CA ponúka pre svoje existujúce, ale aj potenciálnych klientov, možnosť vypracovania analýzy kompatibility s eIDAS. V rámci tejto služby sú analyzované vybrané klientske procesy a služby a výsledkom je posúdenie ich súladu s týmto novým.

Konkrétne to znamená, že na základe zistení a následného vyhodnotenia uvedených klientskych procesov a služieb poskytuje I.CA klientovi odbornú analýzu, ktorá má za cieľ identifikovať možné bezpečnostné, technické a legislatívne riziká, ktoré môžu nastať v dôsledku nečinnosti klienta a jeho procesnému neprispôsobenia sa aktuálna legislatíve.

Jednotlivé analyzované procesy a služby potom majú formy záverov v podobe bezpečnostných, technických a legislatívnych odporúčaní alebo opatrení, ktoré môžu slúžiť aj napríklad ako podklad pre zadanie na úpravu analyzovaných systémov, ktoré pre klienta prevádzkujú tretie strany.

Analýza kompatibility môže tiež slúžiť ako dôveryhodný dokument alebo posudok / stanovisko, ktoré môže I.CA poskytnúť pri zavádzaní nových klientskych procesov tak, aby bolo doložené, že uvedený nový proces alebo služba vyhovuje podmienkam a požiadavkám eIDAS.

Fáza realizácie

Informácie k daným klientskym procesom sú získavané na základe osobných stretnutí zástupcov I.CA so zástupcami klienta, prípadne formou elektronickej komunikácie. Povaha získaných informácií má status dôverných. Tvorba analýzy kompatibility je rozdelená do uvedených fáz:

  • Fáza I. - Zber informácií a dát, popis jednotlivých procesov a identifikácia tokov elektronických dokumentov
  • Fáza II. - Legislatívna analýza, vyhodnotenie súladu s eIDAS
  • Fáza III. - Bezpečnostné a technické návrhy alebo odporúčania I.CA na úpravu klientskych systémov.

Pre získanie detailnejších informácií o možnosti vypracovania uvedenej analýzy kompatibility nás môžete kontaktovať na emailovej adrese sales@ica.cz.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014, o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93 / ES.

Registračné autority


 
separator
separator