Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA Verify


I.CA Verify je komerčná služba zaisťujúca overenie elektronického podpisu dokumentov vo formátoch podľa legislatívy Slovenskej republiky - ZEP formát. Služba overenia platnosti elektronického podpisu pracuje s certifikátom a má úzku väzbu na ostatné certifikačné služby a systémy.

Výstupom je stav overenia (platný / neplatný podpis, nie je možné overiť, dôvod, prečo nemožno overiť), čas, ku ktorému sa overovalo, zdroj času (čas prijatia požiadavky, časovú pečiatku, parameter zadaný užívateľom, dáta, na základe ktorých bolo overenie vykonané) .

Overenie má charakter odpovede v definovanej štruktúre, vhodné pre automatizované spracovanie. Odpoveď je opatrená elektronickou značkou / pečaťou I.CA s pripojenou časovou pečiatkou.

Podporované formáty

Služba podporuje overenie dokumentu v štandardných a legislatívne podporovaných formátoch:

  • Formát Zepf


Čas overenia

Služba umožní vybrať, k akému času má overovanie prebehnúť:

  • overovať k času uvedenom v pečiatke
  • overovať k času zadanému klientom
  • overovať k času prijatia požiadavke.

V prípade, že:

  • je dokument opatrený časovou pečiatkou, overuje sa k dátumu časovej pečiatky,
  • dokument nie je opatrený pečiatkou a klient zadá čas ručne, overuje sa k tomuto dátumu,
  • dokument nie je opatrený pečiatkou a klient nezadá čas ručne, overuje sa k dátumu prijatia požiadavke na overenie.

Overenie certifikátu

Kompletné overenie je vykonávané na serveri v prostredí I.CA. Pomocou komponenty I.CA v prostredí klienta zasiela klient iba podpis ZEP na server I.CA, kde prebehne vlastné overenie. Dokument ako taký nikdy neopustí prostredie klienta.

Výstup služby

Stav overenia (platný / neplatný podpis, nie je možné overiť, dôvod, prečo nemožno overiť), čas, ku ktorému sa overovalo, zdroj času (čas prijatia požiadavky, časovú pečiatku, parameter zadaný užívateľom, dáta na základe ktorých bolo overenie vykonané - číslo CRL), hash overovaných dát.

Stav overenia bude mať charakter odpovede v definovanej štruktúre, vhodné pre automatizované spracovanie. Odpovede voliteľne budú archivované. Odpoveď bude opatrená elektronickú pečaťou I.CA s pripojenou časovou pečiatkou.


Dostupnosť

  • Služba sa poskytuje v režime 24/7.

Registračné autority


 
separator
separator