Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Analýza a zvládanie rizik


Ponúkame vykonanie analýzy rizík vrátane nadväzujúcich aktivít a ľahkého následného opakovania vďaka elektronickému modelu. Analýzu je možné vykonať podľa medzinárodne uznávanej metodiky CRAM s integrovanou podporou noriem radu STNISO / IEC 2700x, prípadne podľa metodiky vlastnej. Metodika CRAM umožňuje v súlade s STN ISO / IEC 27005 kombinovaný prístup, tzn. vykonať základnú analýzu a v závislosti od jej výsledkov pre systémy významné pre činnosť organizácie analýzu podrobnú.

Analýza rizík a stanovenie primeraných bezpečnostných opatrení na ich zvládnutie obsahuje:

 • stanovenie rozsahu a miery detailu analýzy rizík,
 • zistenie a ohodnotenie aktív,
 • zostavenie modelu služieb poskytovaných analyzovaným ICT systémom,
 • stanovenie veľkostí hrozieb a zraniteľností,
 • výpočet miery rizika podľa jednotlivých hrozieb a ich vplyvu,
 • generovanie množiny primeraných bezpečnostných opatrení z databázy použitého nástroja, alebo využitie iných zdrojov,
 • spracovanie záverečnej správy z analýzy rizík, vrátane vysvetlenia, závery a množinu bezpečnostných opatrení,
 • odovzdanie elektronického modelu analýzy.

Ako nadväzujúce výstupy môžu byť pripravené:

 • Odvodenie a kostra havarijného plánu (pre núdzové plánovanie),
 • Stanovenie spôsobu manažmentu rizík (ISMS),
 • Výber cieľov opatrení a jednotlivých bezpečnostných opatrení (ISMS),
 • Vyhlásenie o aplikovateľnosti (ISMS),
 • Spracovanie bezpečnostnej politiky zameranej podľa požiadaviek zadávateľa,
 • Zistenie stavu implementácie bezpečnostných opatrení a na jej základe stanovenia:
  • miery súladu s požiadavkami normy STN ISO / IEC 27001,
  • účinnosti bezpečnostných opatrení (zrelosť) - STN ISO / IEC 21827,
  • zvyškového rizika - STN ISO / IEC 27001 a 27005.

Registračné autority


 
separator
separator