Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre PSD2

Kvalifikované certifikáty pre PSD2


V súvislosti so zavedením Smernice EP a Rady (EU) 2015/2366 zo dňa 25. Novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu – PSD2, nového Zákona o platobnom styku č. 370/2017 Sb., ktorého účinnosť nastala 13.1.2018, ponúka I.CA vo svojom portfóliu nové typy kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú určené pre: 

 • nových poskytovateľov platobných služieb, ktoré sa objavia na finančnom trhu (TPP), 
 • stávajúce inštitúcie (banky), ktoré vedú klientske účty. 

PSD2 certifikáty I.CA sú vydávané v súlade s normou ETSI TS 119 495 (v.1.4.1) a v súlade s Certifikačnými politikami PSD2. 

Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu internetových stránok (QWAC) pre PSD2 

QWAC PSD2 sú typu Extended Validation (SSL EV). Tieto kvalifikované certifikáty sú určené pre zabezpečenie prenášaných dát prostredníctvom šifrovacích protokolov SSL/TSL fungujúcich na princípe asymetrickej kryptografie. 

 • QWAC PSD2 sú určené pre právnické osoby. 
 • Pre získanie uvedeného certifikátu je vyžadované uzatvorenie zmluvného vzťahu s I.CA. 
 • Overenie a vydanie certifikátu môže trvať 2-3 dni. 
 • Uvedený certifikát sa neobnovuje, vydáva sa vždy a len prvotný. 
 • Žiadosti o certifikát musia obsahovať povinné bit id-kp-serverAuth a id-kp-clientAuth. 

Certifikát je možné vydať organizačnej zložke štátu alebo právnickej osobe, ktorá splní aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek: 

 • podľa záznamov v obchodnom registre alebo záznamov registračnej agentúry existuje už najmenej tri roky, 
 • predloží potvrdenie od finančnej inštitúcie spadajúcej pod dozor národnej banky, že u nej má vedený bežný účet (aktívny, neblokovaný), 
 • údaje o nej je možné overiť vo verejne dostupnom aktuálnom registre QTIS (informácie o daňových subjektoch) alebo QIIS (všeobecne uznávaný nezávislý register). 

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (QP) pre PSD2 

QP PSD2 označuje pôvodcu dát – tretiu stranu (TPP), ktorá dáta vytvorila a na základe ktorých správca účtu (banka) realizoval danú transakciu. Po uzavretí spojenia na základe protokolu SSL/TSL prostredníctvom QWAC PSD2 certifikátu, slúži kvalifikovaná pečať na dátach ako kvalifikovaný dôkazný prostriedok.

 • QP PSD2 sú určené pre právnické osoby. 
 • Pre získanie uvedeného certifikátu nie je vyžadované uzatvorenie zmluvného vzťahu s I.CA. 
 • Vydáva sa len na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
  • vytvorené elektronické žiadosti (pokiaľ žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA), 
  • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti, 
  • doloženie o existencii spoločnosti nie staršej ako 6 mesiacov (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ..), 
  • dokument oprávňujúci jednať za spoločnosť (plná moc, menovacia listina jednateľa, poprípade oboje), 
  • doklad dokazujúci existenciu atribútov PSD2 uvedených v žiadosti. 
 

Pre možnosť poskytnutia testovacích PSD2 certifikátov, nás môžete kontaktovať. 

Pre možnosť kvalifikovaného overovania PSD2 certifikátov, môžete využiť našu službu I.CA WhiteList.

Registračné autority


 
separator
separator