Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre PSD2

Kvalifikované certifikáty pre PSD2


V súvislosti so zavedením Smernice EP a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu - PSD2, nového Zákona o platobnom styku č. 370/2017 Sb., ktorého účinnosť nastala 13.1.2018 a nadväzujúceho technického štandardu ETSI TS 119 495, ponúka I.CA vo svojom portfóliu nové typy kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú určené pre:

 • nových poskytovateľov platobných služieb, ktoré sa objavia na finančnom trhu (TPP),
 • existujúce inštitúcie (banky), ktoré vedú klientske účty.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať pre PSD2

 • Je určený pre právnické osoby. 
 • Vydáva sa len na Registračné autorite I.CA na základe predloženia:
  • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA), 
  • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti, 
  • doloženie existencie spoločnosti nie starší 6 mesiacov (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..), 
  • dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť (plná moc, menovací dekrét konateľa, prípadne oboje),
  • doklad preukazujúci existenciu atribútov PSD2 uvedených v žiadosti.

Podrobné informácie k požiadavkám na predložené doklady a rokovania v zastúpení nájdete tu.

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate s atribútmi PSD2 sú vydávané v súlade s Certifikačný politikou vydávania kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate PSD2

Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu webových sídiel (QWAC) pre PSD2

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel pre PSD2 sú typu Extended Validation (SSL EV). Tieto kvalifikované certifikáty sú určené pre autentizáciu webových sídiel a zabezpečenia prenášaných dát prostredníctvom šifrovacieho protokolu SSL / TSL fungujúceho na princípe asymetrickej kryptografie.

QWAC pre PSD2 sú určené pre právnické osoby. Pre získanie uvedeného certifikátu je vyžadované uzavretie zmluvného vzťahu s I.CA.

Certifikáty QWAC pre PSD2, sú vydávané s atribútmi PSD2 v súlade s normou ETSI TS 119 495 pre povolené domény. Viac informácií o povolených doménach nájdete tu.

Certifikáty QWAC pre PSD2 sú vydávané v súlade s Certifikačnou politikou pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre autentizáciu webových sídiel právnickým osobám PSD2.


Registračné autority

v

 
separator
separator