Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislatíva

Legislatíva

Spoločnosť První certifikační autorita, a.s. získala akreditáciu pre výkon činnosti akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb v súlade so zákonom 227/2000Zb. o elektronickom podpise v platnom znení (platí pre ČR) a zákonom 215/2002 Zz. o elektronickom podpise (platí pre SR). Najvýznamnejšími normami pre činnosť akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb teda bol zákon o elektronickom podpise a príslušné vyhlášky:

V rámci ČR:

Zákon č 227/2000 Zb., o elektronickom podpise
Vyhláška č 378/2006 Sb. zo dňa 19.7.2006
Vyhláška č 212/2012 Sb. zo dňa 13.6.2012

V rámci SR:

Zákon 215/2002 Zz., o elektronickom podpise
Vykonávacie právne predpisy k zákonu č. 215/2002 Z.z, o elektronickom podpise

a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 8. apríla 2009 (Vyhlášky NBU SR č.131-136/2009 Z.z.)


Dňom 18. Októbra nadobudol účinnnosť zákon č. 272/2016 Zz., o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). Týmto zákonom sa ruší zákon č. 215/2002 Zz., o elektronickom podpise a ďalšie, ktoré sú uvedené v § 19 z. č. 272/2016 Zz..

 Zákon 272/2016 Zz., o dôveryhodných službách


Dňom 19. septembra nadobudol účinnosť zákon č. 297/2016 Zb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie, ktorý bol prijatý z dôvodu zaistenia súladu legislatívy ČR s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ao zrušení smernice 1999/93 / ES / eIDAS).

Týmto zákonom sa ruší zákon č. 227/2000 Zb. O elektronickom podpise a tiež vyhlášky č. 378/2006 Zb. a č. 212/2012 Zb.

 Zákon 297/2016 Zb., O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie


Dňa 1. júla 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru č. 910/2014 - skrátene nariadenia eIDAS. I.CA ako akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb sa podľa nariadenia eIDAS stáva kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru pre službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre elektronické podpisy.

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014


Týmto nariadením dochádza k zrušeniu Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93 / ES.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES

 

 

Registračné autority


 
separator
separator