Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre PSD2 > Dokumenty - Kvalifikovaný certifikát pre PSD2

Dokumenty pre vydanie kvalifikovaného certifikátu pre PSD2

Pre vydanie certifikátu je požadované uzatvorenie zmluvného vzťahu s I.CA. Zmluva obsahuje:

  • plná moc pre schvaľovateľa žiadosti,
  • plná moc potvrdzovateľa periodicity.

Uzatvorenie zmluvy je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Vzdialene papierovou formou - zmluva musí byť vybavená úradne overenými podpismi štatutárnych zástupcov podľa výpisu z obchodného registra (VOR). Pokiaľ sa jedná o zahraničného klienta, musí byť doložená existencia spoločnosti výpisom z obchodného registra (nemusí byť úradne overený).
  2. Elektronická forma - zmluva musí byť podpísaná štatutárnymi zástupcami spoločnosti v súlade s výpisom z obchodného registra elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte. Pokiaľ sa jedná o zahraničného klienta, musí byť kvalifikovaný certifikát uložený na QSCD. Súčasne musí byť doložený výpis z obchodného registra (nemusí byť úradne overený).
  3. Osobná návšteva - uzavretie zmluvy za prítomnosti pracovníka I.CA. Zmluvu podpíšu štatutárni zástupcovia spoločnosti podľa VOR. Štatutárni zástupcovia svoju totožnosť preukážu predložením primárneho dokladu - občiansky preukaz alebo cestovný pas. Pokiaľ bude schvaľovateľ žiadosti alebo potvrdzovateľ periodicity iná osoba ako štatutárny zástupca, musia byť prítomní pri podpise zmluvy. Svoju totožnosť preukážu predložením:- primárneho dokladu - občiansky preukaz alebo cestovný pas- sekundárneho dokladu - VP, zbrojný preukaz, a pod. Tieto údaje sa z osobných dokladov uvádzajú do príloh - plná moc pre schvaľovateľa žiadosti, plná moc pre potvrdzovateľa periodicity.

Pokiaľ sa jedná o zahraničného klienta musí doložiť výpis z obchodného registra.


Registračné autority


 
separator
separator