Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby v oblasti archivácie > Služba I.CA LTA

Riešenie I.CA LTA

I.CA ponúka technické riešenie pre zaistenie dlhodobého uchovania el. dokumentov obsahujúcich elektronické podpisy alebo elektronické pečate v podobe riešenie I.CA Long Term Archival (ďalej len „I.CA LTA“).

Toto riešenie vychádza z legislatívnych požiadaviek ČR a EÚ a je v súlade s požiadavkami Nariadenia EU č.910/2014 (eIDAS).

Princíp riešenie je založený na postupnom ošetrovaní el. dokumentov až do vytvorenia tzv. archívnych formátov el. podpisov (LTA) podľa príslušných noriem, ktoré zaistia dlhodobú overiteľnosť elektronických podpisov/pečatí v el. dokumentu. Bez ošetrenia dokumentov totiž nemožno po expirácii podpisového certifikátu už relevantne overiť, že vytvorený el. podpis alebo el. pečať, respektíve ich certifikát bol v dobe tvorby dokumentu platný.

Integráciou riešenia I.CA LTA do svojho IT prostredia má klient možnosť vybudovať si dôveryhodné dátové úložisko „e-Archív“ pre svoje elektronické dokumenty. Z technického pohľadu je I.CA LTA realizovaná ako serverová služba, ktorá si ďalej volá ďalšie validačné služby z portfólia I.CA – bližšie viď popis ďalej.

Pre PDF dokumenty sa jedná o vytvorenie formátu typu PAdES B-LTA, podľa normy ETSI EN 319 142-1.

Príklad takého formátu v PDF:

Pre dokumenty v ostatných formátoch sa jedná o vytvorenie formátu typu CAdES B-LTA, podľa normy ETSI EN 319 122-1.

Služba poskytuje tri základné operácie

  • overenie el. podpisu/el. pečate
  • ošetrenie el. podpisu/el. pečate na základe výsledku z LTA analýzy na QVerifyTL (vloženie časovej pečiatky alebo validačných dát)
  • výpočet času budúceho ošetrenia el. dokumentu

Grafická schéma architektúry služby I.CA LTA


Možnosti implementácie riešenie I.CA LTA

Pre sprevádzkovanie riešenie I.CA LTA je nutné implementovať do klientskeho prostredia komponent I.CA. Implementácia potom môže byť na automatickej či poloautomatickej báze. Nie je tak už nutná dodatočná klientska iterácia.

Klient musí zaistiť / poskytnúť:

  • DMS, CMS alebo iné napr. dátové úložisko,
  • aplikačný server, na ktorý sa implementuje dodaná komponent I.CA,
  • napojenie na službu I.CA QVerifyTL – nutná podmienka,
  • napojenie na službu I.CA TSA – voliteľná podmienka,
  • napojenie na databázu - voliteľná podmienka podľa zvolenej varianty implementácie.

Ošetrované el. dokumenty nikdy neopúšťa klientske prostredie.

Pre bližšie informácie o službe I.CA LTA nás kontaktujte na info@dtca.sk.

Registračné autority


 
separator
separator