Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Návody > Elektronický podpis

Elektronický podpis


Elektronický podpis, ktorý je založený na technológii PKI (Public key infrastructure), predstavuje využitie páru kryptografických kľúčov pre identifikáciu komunikujúcich partnerov v elektronickom svete. Pár kľúčov je všeobecný názov pre privátny kľúč (súkromný kľúč) označovaný aj ako dáta pre vytváranie elektronického podpisu a verejný kľúč, označovaný aj ako dáta pre overovanie elektronického podpisu.

Vlastníctvo daného páru kľúčov a svoju identitu komunikujúci partner dokazuje vlastníctvom príslušného certifikátu. Certifikáty vydáva tzv. Certifikačná autorita, nezávislý dôveryhodný subjekt.
Úlohou Certifikačnej autority je overiť totožnosť žiadateľa o certifikát a jednoznačne zviazať jeho identifikáciu s dátami na tvorbu elektronického podpisu prostredníctvom certifikátu, ktorý žiadateľovi vydáva. Vydaný certifikát následne pri komunikácii predstavuje  „elektronický preukaz totožnosti“.

Podobne ako v prípade občianskych preukazov, majú aj certifikáty určitú platnosť, spravidla 1 rok. Pred uplynutím tejto doby je možné elektronickou cestou požiadať o vydanie následného certifikátu v prípade, že nedošlo ku zmene údajov, na základe ktorých bol vydaný prvotný certifikát.

V prípade, že má vlastník certifikátu podozrenie na zneužitie alebo došlo ku krádeži jeho dát pre tvorbu elektronického podpisu má možnosť okamžite, tak ako v prípade občianskeho preukazu, požiadať o zneplatnenie príslušného certifikátu.

Podrobne sú postupy poskytovania jednotlivých služieb Certifikačných autorít spracované v dokumente Certifikačná politika, ktorý každá Certifikačná autorita zverejňuje.

Certifikačné autority zvyčajne poskytujú viac typov certifikátov. Certifikáty určené pre bežnú komunikáciu komerčných subjektov sú označované ako „komerčné certifikáty“ a sú využívané pre vytváranie elektronického podpisu.

V prípade, že chcete elektronicky komunikovať so štátnou správou a samosprávou, sú zvyčajne vyžadované „kvalifikované certifikáty“, čo sú certifikáty, ktoré môžu vydávať iba Akreditované certifikačné autority a ich vydávanie podlieha požiadavkám príslušnej legislatívy - zákona č. 215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu je vytváraný zaručený elektronický podpis.

Registračné autority


 
separator
separator