Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát > Dokumenty pre získanie certifikátu

Dokumenty pre získanie certifikátu


Pre vydanie komerčných certifikátov je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť komerčných certifikátov.

Nepodnikajúca fyzická osoba

  • Občiansky preukaz** (cudzinec cestovný pas)

Podnikateľ, SZČO

  • Občiansky preukaz** (cudzinec cestovný pas)
  • Doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)

Zamestnanec

  • Občiansky preukaz** (cudzinec cestovný pas)
  • Doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)
  • Potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu)

Jednanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • Občiansky preukaz** splnomocnenca
  • Doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; podpis „Splnomocniteľa“ musí byť úradne overený
  • originál, prípadne úradne overené kópie občianskeho preukazu ** alebo pasu žiadateľa o certifikát (splnomocniteľa); upozorňujeme, že v SR nie je možné vytvárať overené kópie osobných dokladov
  • ďalšie dokumenty podľa typu certifikátu, pozri vyššie


* Dokument nesmie byť starší ako šesť mesiacov; v prípade subjektov zapísaných v Obchodnom registri ČR, prípadne v Registri živnostenského podnikania.

** Vysokoškolský diplom - povinná položka žiadosti "Celé meno žiadateľa" môže obsahovať celé meno žiadateľa vrátane titulov, tak ako je uvedené v jeho primárnom osobnom doklade. Pokiaľ nie je titul v primárnom osobnom doklade uvedený, je potrebné ešte doložiť diplom, v ktorom je uvedené, že žiadateľ má právo daný titul používať.


Registračné autority


 
separator
separator