Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links


Pre vydanie kvalifikovaných certifikátov pre tvorbu elektronickej pečate je potrebné predložiť pracovníkovi registračnej autority nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť kvalifikovaných certifikátov SK.

Právnická osoba/orgán verejnej moci

  • Občiansky preukaz alebo cestovný pas, prípadne obdobný doklad rovnakej právnej váhy
  • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz...)
  • Doloženie existencie spoločnosti * (originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného alebo iného zákonom určeného registra, živnostenského listu, zriaďovacej listiny, resp. iný dokladu rovnakej právnej váhy a ktorý musí obsahovať úplné obchodné meno, identifikačné číslo (ak je priradené), adresu sídla, meno/mená osoby/osôb, oprávnenej/oprávnených k zastupovaniu (štatutárny zástupcovia) a spôsob, akým za právnickú osobu konajú a podpisujú)
  • Dokument oprávňujúci konanie za spoločnosť - plná moc (akceptované sú úradne overené plné moci), menovacia listina konateľa, poprípade oboje; vzor plnej moci

Konanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I.CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz** alebo cestovný pas splnomocnenca,
  • ďalší doklad totožnosti splnomocnenca
  • doklad, ktorý preukazuje právo konať ako splnomocnenec; vzor plnej moci - podpis „Splnomocnitela“ musí byť úradne overený
  • originály, prípadne úradne overené kópie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a druhého dokladu totožnosti žiadateľa o certifikát (splnomocniteľa); upozorňujeme, že v ČR nie je možné vytvárať overené kópie osobných dokladov
  • ďalšie dokumenty podľa typu certifikátu, viď vyššie


* Dokument nesmie byť starší ako šesť mesiacov; v prípade subjektov zapísaných v Obchodnom registri ČR, prípadne v Registri živnostenského podnikania ČR, nie je potrebné tento dokument predkladať (dokument je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti, resp. Ministerstva priemyslu a obchodu, a je možné ho zaobstarať priamo na registračnej autorite I.CA).

** Vysokoškolský diplom - povinná položka žiadosti „Celé meno žiadateľa“ môže obsahovať celé meno žiadateľa vrátane titulov, tak ako je uvedené v jeho primárnom osobnom doklade. Pokiaľ nie je titul v primárnom osobnom doklade uvedený, je potrebné ešte doložiť diplom, v ktorom je uvedené, že žiadateľ má právo daný titul používať.

 

Registračné autority


 
separator
separator