Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA WhiteList


V súvislosti so zavedením smernice PSD2 *, nového Zákona o platobnom styku č. 370/2017 Zb., Ktorého účinnosť nastala 13.1.2018 a nadväzujúceho technického štandardu RTS **, zaraďuje I.CA do svojho portfólia nové služby týkajúce sa vstupu nových poskytovateľov / sprostredkovateľov platobných služieb na finančný trh (PPS) k finančným inštitúciám a ich platobným systémom.

I.CA whitelist - overovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov pre PSD2 z celej EÚ

Nová služba I.CA poskytuje finančným inštitúciám technické riešenie zaisťujúce overenie platnosti kvalifikovaných certifikátov PPS, ktorí budú pristupovať prostredníctvom otvoreného rozhrania k finančným inštitúciám, ktoré vedú klientsky účet. Služba bude overovať kvalifikované certifikáty s atribútmi PSD2 podľa RTS od všetkých dôveryhodných poskytovateľov z EÚ, ktorí budú vydávať kvalifikované certifikáty v súlade s eIDAS a PSD2. Navyše služba bude overovať certifikáty aj voči zoznamom národných vydavateľov z EÚ, ktorí budú vo svojich štátoch vydávať licencie a role pre PPS a bude ich v pravidelných intervaloch kontrolovať.

Komunikácia prebieha formou otázka odpoveď a je vybavovaná v milisekúndách.

* PSD2 - Smernica EP a Rady (EU) 2015/2366 z dňa 25.11.2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa mení smernica 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nariadenie (EU) č. 1093/2010 a zrušuje smernica 2007/64/ES, Payment Services Directive 2.

** RTS – (Regulatory Technical Standards); NARIADENIE KOMISIE V PRENESENEJ PRÁVOMOCI (EU) z dňa 27.11.2017, ktorým sa doplňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa silného overenia klienta a spoločných a bezpečných otvorených štandardov komunikácie.  

Registračné autority

v

 
separator
separator