V súvislosti so zavedením smernice PSD2 *, nového Zákona o platobnom styku č. 370/2017 Zb., Ktorého účinnosť nastala 13.1.2018 a nadväzujúcich technických štandardov RTS EK ** a normy ETSI ***, ponúka I.CA vo svojom portfóliu nove produkty a služby, ktoré sú určené:

 • Pre nových poskytovateľov platobných služieb, ktoré sa objavia na finančnom trhu (TPP).
 • Pre existujúce inštitúcie (banky), ktoré vedú klientske účty.

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY PODĽA EIDAS PRE PSD2

 1. KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ PODĽA EIDAS
  Podmienky na získanie uvedeného certifikátu nevyžadujú uzavretie zmluvného vzťahu s I.CA.
 2. KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE AUTENTIZÁCIU WEBOVÝCH SÍDIEL PODĽA EIDAS
  Podmienky na získanie uvedeného certifikátu vyžadujú uzatvorenie zmluvného vzťahu s I.CA.

Viac informácií o certifikáte a povolených doménach nájdete tiež tu .

Certifikáty I.CA pre PSD2, sú vydávané v súlade s normou ETSI. Ak chcete získať uvedené certifikáty, kontaktujte prosím sales@ica.cz.

OVEROVANIE KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV S ATRIBÚTY PSD2 - SLUŽBA I.CA WHITELIST

Každá banka alebo finančná inštitúcia vedúci klientsky účet, musí kvalifikovane overiť platnosť kvalifikovaného certifikátu pristupujúceho TPP a navyše overiť aj platnosť atribútov PSD2.

 1. Na overenie platnosti kvalifikovaného certifikátu, je určená kvalifikovaná služba overovanie platnosti kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí, ktorú definuje eIDAS v čl. 32, 33 a 40. I.CA uvedenú službou disponuje pod názvom I.CA QVerify, viac informácií o službe nájdete tiež tu .
 2. Na overenie atribútov PSD2, je nutné kontaktovať priamo národného registrátora a overiť jeho licenčné zoznam.I.CA vytvorila koncept služby pod názvom I.CA Whitelist, ktorá využíva na overovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov z celej EÚ službu I.CA QVerify a ďalej navyše overuje aj atribúty PSD2 priamym rozhovorom na licenčné zoznamy národných registrátorov. Všetko v rámci EÚ.HLAVNÉ VÝHODY SLUŽBY I.CA WHITELIST

 • Služba je pripravená na možnú rôznorodosť kvalifikovaných certifikátov od CA z EÚ, ktoré budú PSD2 certifikáty vydávať.
 • Služba priamo overuje všetky zoznamy TPP, ktoré vedú národný registrátori v EÚ. Automatická alebo manuálna forma overovania.
 • Overovanie certifikátov prebieha prostredníctvom Kvalifikované služby overovania platnosti kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí, ktorú definuje eIDAS - služba I.CA QVerify.
 • Dostatočná priepustnosť a dostupnosť služby. Požiadavky sa vybavujú v poriadku milisekúnd. Možnosť voľby vybraného typu SLA.
 • I.CA garantuje reakciu na legislatívne a technické zmeny (RTS, ETSI), týkajúce sa PSD2 a s tým spojené nutné úpravy služby. Náklady na tieto úpravy budú plne v réžii I.CA.
 • Služba je odolná proti opakovaným alebo phishingovým útokom prostredníctvom pridanie certifikátu na BlackList. Automatické odmietanie transakcií od nedôveryhodných zdrojov.

 Ak chcete získať viac informácií o službe, kontaktujte prosím sales@ica.cz.


* PSD2 - Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, Payment Services Directive 2.
** RTS EK – NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) ze dne 27.11.2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.
*** ETSI - ETSI TS 119 495 V1.1.1 (2018-05)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI); Specifické požadavky odvětví;
Kvalifikované profily certifikátů a Požadavky na politiku TSP podle směrnice o platebních službách (EU) 2015/2366

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu