Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty - SK > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis SR > Dokumenty pre získanie kvalifikovaného certifikátu SR

Dokumenty pre vydanie certifikátov - SR


Pre vydanie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov typu Duál je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť kvalifikovaných certifikátov.

Nepodnikajúca fyzická osoba

 • občiansky preukaz ** alebo cestovný pas, popr. obdobný doklad rovnakej právnej váhy
 • ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)

Podnikateľ, SZČO

 • občiansky preukaz ** alebo cestovný pas, popr. obdobný doklad rovnakej právnej váhy
 • ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • doloženie existencie spoločnosti * (originál alebo úradne overená kópia živnostenského listu ...)

Zamestnanec

 • občiansky preukaz ** alebo cestovný pas, popr. obdobný doklad rovnakej právnej váhy
 • ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • doloženie existencie spoločnosti * (originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného alebo iného zákonom určeného registra / registra, živnostenského listu, zriaďovacej listiny, resp. iného dokladu rovnaké právne váhy a ktorý / ktorá musí obsahovať úplné obchodné meno, identifikačné číslo (ak je priradené), adresu sídla, mena osoby / osôb, oprávnenej / oprávnených k zastupovaniu (štatutárnych zástupcov) a spôsob, akým za právnickú osobu konajú a podpisujú)
 • potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené úradne overeným podpisom *** osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu); vzor vyššie
 • Ak žiadateľ nie je v zamestnaneckom pomere k danej spoločnosti a žiada, aby názov spoločnosti bol v jeho kvalifikovanom certifikáte uvedený, dokladá vzťah k spoločnosti plnou mocou na zastupovanie; vzor vyššie.

Pseudonym

 •  občiansky preukaz alebo cestovný pas, popr. obdobný doklad rovnakej právnej váhy
 • ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • ak ide o overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.

Konanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I.CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas splnomocnenca
 • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor vyššie - podpis "zastúpeného" na plnej moci musí byť úradne overený
 • originály, prípadne úradne overené kópie občianskeho preukazu ** alebo pasu a druhého dokladu totožnosti žiadateľa o certifikát (splnomocniteľa); upozorňujeme, že v SR nie je možné vytvárať overené kópie osobných dokladov
 • ďalšie dokumenty podľa typu certifikátu, pozri vyššie


* Dokument nesmie byť starší ako šesť mesiacov; v prípade subjektov zapísaných v Obchodnom registri SR, prípadne v Registri živnostenského podnikania

** Vysokoškolský diplom - povinná položka žiadosti "Celé meno žiadateľa" môže obsahovať celé meno žiadateľa vrátane titulov, tak ako je uvedené v jeho primárnom osobnom doklade. Pokiaľ nie je titul v primárnom osobnom doklade uvedený, je potrebné ešte doložiť diplom, v ktorom je uvedené, že žiadateľ má právo daný titul používať.

*** Povinnosť úradne overovať podpis na potvrdenie o zamestnaneckom pomere sa netýka subjektov, s ktorými má I.CA uzatvorenú zmluvu o obchodnej spolupráci. Ak sa chcete stať naším zmluvným partnerom, kontaktujte nás na sales@ica.cz.

Registračné autority


 
separator
separator