Pre vydanie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov typu Duál je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť kvalifikovaných certifikátov.

Nepodnikajúca fyzická osoba

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)

Podnikateľ, SZČO

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • Doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)

Zamestnanec

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • Doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)
 • Potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu); vzor potvrdenia

Pseudonym

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • Ak ide o overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.

Jednanie v zastúpení 

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

 • Občiansky preukaz splnomocnenca
 • Ďalší doklad totožnosti splnomocnenca
 • Doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor plnej moci - podpis „Splnomocnitela“ musí byť úradne overený

* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.

 

Registračné autority

v

Novinky

12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu