Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links


Dnešná elektronická komunikácia prebieha vo väčšine prípadov cestou, ktorá nie je spätne preukázateľná a dôveryhodná. Využitie technológie elektronického podpisu umožňuje elektronickú komunikáciu zabezpečiť z pohľadu zaistenia:

  • dôvernosti informácií – systém musí zabezpečiť, že neautorizované subjekty nebudú mať možnosť prístupu k citlivým informáciám;
  • integrity informácií – systém musí zabezpečiť informácie proti neautorizovanej modifikácii;
  • neodmietnuteľnosti zodpovednosti – systém musí zabezpečiť prevenciu proti strate schopnosti presvedčiť tretiu nezávislú stranu o priamej zodpovednosti subjektu za odoslanie, prípadne prijatie správy.

Tieto prvky je možné zabezpečiť prostredníctvom kryptografických funkcií s využitím elektronických certifikátov. Využitie certifikátov potom možno rozdeliť do skupiny tzv. komerčných certifikátov, tj. ich používanie je dané zmluvne medzi komunikujúcimi stranami alebo do skupiny kvalifikovaných certifikátov, kedy je podpora tejto technológie priamo zakotvená v legislatíve. V prípade, že do elektronickej komunikácie významne zasahuje aj hľadisko času, je namieste použiť tiež technológiu časových pečiatok vydávaných tzv. Časovou autoritou. Aj tu existujú dve skupiny služieb, a to časové pečiatky, ktorých používanie je dané zmluvne medzi komunikujúcimi stranami alebo služby kvalifikovaných časových pečiatok, kedy je podpora tejto technológie priamo zakotvená v legislatíve.

Tieto služby možno tiež získať formou komplexných balíčkov .


I. CA disponuje tímom špecialistov a radom podporných komponentov, ktoré vám pomôžu pri budovaní komplexného riešenia využívajúceho PKI.


Príklady použitia

S využitím webového rozhrania možno prevádzkovať viacero autorizovaných služieb pre klientov alebo dodávateľov. Tiež tu možno prostredníctvom certifikátov zabezpečiť bezpečný prístup v niekoľkých úrovniach, a to anonymný prístup, prístup s certifikátom vydaným I. CA, prístup s konkrétnym certifikátom danej osoby.

S využitím technológie elektronického podpisu (PKI) možno realizovať komplexné informačné systémy, ktoré túto technológiu používajú nielen na zabezpečenie externej komunikácie, ale aj zabezpečenie internej komunikácie.

  • Elektronická fakturácia
  • Objednávanie tovaru a služieb
  • Uzatváranie zmlúv
  • Prístup k personálnym dátam
  • Ročné vyúčtovanie, štatistiky

Registračné autority


 
separator
separator