Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komerčné certifikáty > Technologický (komerčný serverový) certifikát > Dokumenty – technologický ceretifikát

Dokumenty pre získanie technologického certifikátu


Pre vydanie technologických (komerčných serverových) certifikátov je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť komerčných certifikátov.

  • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)

V prípade, že žiadosť obsahuje položku "O" – organizácia, dokladá žiadateľ nasledovné:

  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra*, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)
  • dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť – menovací dekrét konateľa, plná moc

Jednanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz splnomocnenca
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; podpis „Splnomocniteľa“ musí byť úradne overený


* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.

Registračné autority


 
separator
separator