Pre vydanie technologických (komerčných serverových) certifikátov je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť komerčných certifikátov.

  • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)

V prípade, že žiadosť obsahuje položku "O" – organizácia, dokladá žiadateľ nasledovné:

  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra*, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)
  • dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť – menovací dekrét konateľa, plná moc – vzor plnej moci

Jednanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz splnomocnenca
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor plnej moci - podpis „Splnomocnitela“ musí byť úradne overený

* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.
 

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu