Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Ceník > Obchodní a licenční podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup produktů a služeb prostřednictvím
e-shopu www.ica.cz.

Jsou vydávány v souladu s ust. § 1751 Občanského zákoníku, a vymezují základní práva a
povinnosti Poskytovatele a Odběratele.

1. Úvodní ustanovení

Pro prodej produktů a služeb prostřednictvím www.ica.cz platí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele, kterým je společnost První certifikační autorita, a.s., IČ: 26439395, se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 - Libeň, 190 00, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 7136, a Odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Odběratel získá produkty a služby na základě odeslání elektronické objednávky dostupné na www.ica.cz, její akceptace Poskytovatelem a uhrazení kupní ceny (připsání na účet Poskytovatele).

2. Vymezení pojmů

 • Ceníkem se rozumí ceník Produktu uvedený na www.ica.cz.
 • Certifikační politikou se rozumí dokument obsahující podmínky poskytování a používání produktů a služeb dostupný na www.ica.cz.
 • Objednávkou se rozumí návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí Produktu zaslaný prostřednictvím elektronické objednávky dostupné na www.ica.cz.
 • Poskytovatelem je První certifikační autorita, a.s. (dále též „I.CA“).
 • Produktem se rozumí produkty a služby I.CA nabízené prostřednictvím www.ica.cz.
 • Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí Produktu tvořená Objednávkou a e-mailem, kterým Poskytovatel informuje Odběratele o akceptaci Objednávky.
 • Odběratelem se rozumí osoba, která uzavřela s I.CA Smlouvu o poskytnutí Produktu.

3. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Uplatnění Objednávky prostřednictvím www.ica.cz je spojeno s poskytnutím některých osobních údajů Odběratelů nebo potenciálních Odběratelů. V takovém případě bude Poskytovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Poskytovatel - správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů (Odběratel) a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z Nařízení EU 2016/679 a ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tj. zejména o tom, že ke zpracování osobních údajů Poskytovatele opravňuje buď příprava či plnění smlouvy se subjektem údajů, dodržování právních povinností, oprávněné zájmy Poskytovatele, nebo souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má zejména právo k přístupu k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a dále právo vznést námitku, nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad) a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si Odběratel přeje využít svá výše uvedená práva vůči Poskytovateli, může tak učinit na emailové adrese info@ica.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

4. Objednání produktu a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické Objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Odběratel definitivně potvrdí Objednávku, bude mít právo celou Objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se Odběratel vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou Objednávky Odběratel souhlasí, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude Objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Odběratele uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací Objednávky Odběratele (dále jen "akceptace").

Podáním objednávky Odběratel akceptuje tyto VOP Poskytovatele a dále výši ceny za objednaný Produkt. Jakmile Odběratel obdrží od Poskytovatele akceptaci Objednávky (prostřednictvím e-mailu), je nabídka Poskytovatele k objednanému Produktu včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání Produktu Odběrateli, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem Smlouvy, kdy samotná Smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací Objednávky ze strany Poskytovatele Odběrateli. Od tohoto momentu vznikají mezi Odběratelem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena Smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že Odběratel neuhradí sjednanou cenu v termínu 10 pracovních dní, tj. částka odpovídající sjednané ceně není připsána na účet Poskytovatele, pozbývá uzavřená Smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.

Poskytovatel si vyhrazuje právo neakceptovat Objednávku Odběratele v případě zjevné chyby týkající se ceny či popisu Produktu uvedeného na internetové stránce Poskytovatele. O neakceptaci Objednávky z důvodu zjevné chyby bude Odběratel informován e-mailem (který Odběratel uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře). Chyba v písemně podané informaci nezavazuje Poskytovatele tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu VOP Poskytovatele a v kontextu s ostatními informacemi podávanými Poskytovatelem.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená Smlouva je Poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5. Cena a platba

Ceny uvedené na www.ica.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Odběratelem platí cena uvedená u Produktu v době jeho objednávání Odběratelem.

Faktura vystavená na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Odběratelem slouží zároveň i jako dodací list. Odběratel může Produkt využívat zásadně až po jeho úplném uhrazení, tj. připsání platby na účet Poskytovatele, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Odběratel provede úhradu a Poskytovatel posléze není schopen zajistit dodání Produktu, vrátí Poskytovatel neprodleně plnění Odběrateli dohodnutým způsobem. Doba k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Odstupujete od smlouvy v zákonné 14-denní lhůtě, v rámci reklamačního řízení nebo vám máme vracet peníze z jiného důvodu? V takovém případě vám vrátíme zaplacenou částku stejným způsobem, jakým jste zboží uhradili. Pokud jste platili převodem z bankovního účtu, vrátíme vám peníze na tento účet. Vrátíme vám pouze peněžní prostředky, které jsme od vás přijali (nehradíme bankovní poplatky související s převodem apod.)

6. Dodací podmínky

6.1 Způsob dodání

I.CA zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému I.CA nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Nabízené způsoby dopravy a jejich ceny (všechny uvedené ceny jsou včetně DPH):

 • Osobní odběr v sídle společnosti (0,00 Kč)
 • Doručení na adresu Českou poštou (88,00 Kč)
 • Balíkovna (88,00 Kč)
 • Zásilkovna (88,00 Kč)
 • Balík do zahraničí v rámci EU (399,00 Kč)
 • Balík do zahraničí mimo státy EU (799,00 Kč) - cena nezahrnuje případné celní poplatky

6.2 Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky na pobočce uhrazené předem může I.CA požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může I.CA odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@ica.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou I.CA. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však I.CA možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7. Práva odběratele z vadného plnění a servis

Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době 12 měsíců od převzetí Odběratelem. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Produktu Odběratelem. Poskytovatel odpovídá Odběrateli, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Odběratel Produkt převzal, má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy Poskytovatelem prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá. Produkt je v odpovídajícím množství a míře a Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li Produkt vlastnosti stanovené shora, může Odběratel požadovat i dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady. Práva z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel vadu sám způsobil, zejména tím, že věc byla instalována nebo používána neodborným zacházením nebo tím, že Produkt byl používán k jinému než obvyklému nebo Poskytovatelem stanovenému účelu. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Odběratele, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Poskytovatele. V případě výskytu vady, za kterou Poskytovatel odpovídá, má Odběratel právo uplatnit reklamaci prostřednictvím emailové adresy reklamace@ica.cz. Poskytovatel je povinen Odběrateli vydat potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Poskytovatel rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodne na delší době. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8. Vrácení produktu - odstoupení od smlouvy

8.1 Právo odstoupit od smlouvy

Odběratel, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu prostřednictvím www.ica.cz, má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data uzavření Smlouvy. Poskytovatel tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného Produktu. Pro účely uplatnění práva odstoupit od Smlouvy musí Odběratel o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od Smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Poskytovatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailem), a to na adresu výše uvedenou nebo emailem na info@ica.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

8.2 Důsledky odstoupení od Smlouvy

Pokud Odběratel odstoupí od Smlouvy s Poskytovatelem, vrátí Poskytovatel Odběrateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Poskytovatel obdržel informaci o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržel, avšak pouze v případě, že Produkt ani jeho část nebyla Odběratelem odebrána či spotřebována. V případě, že Odběratel odebral či spotřeboval část Produktu, vrátí Poskytovatel adekvátní část ceny Produktu.

9. Závěrečná ustanovení

V případě, že se Odběratel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@ica.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Poskytovatel, společnost První certifikační autorita, a.s., jakožto provozovatel www.ica.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.ica.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Odběratelem. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Poskytovatele v den odeslání elektronické Objednávky. Odesláním elektronické Objednávky stvrzuje Odběratel Poskytovateli, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito VOP, nestanoví-li Smlouva jinak. Obsahuje-li Smlouva odchylné ujednání od VOP, má znění Smlouvy přednost před zněním VOP.

Registrační autority


 
separator
separator