Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Elektronický podpis > Využití kvalifikovaných a komerčních certifikátů

Kde je možné použít elektronický podpis?


Zaručený elektronický podpis lze využít například při komunikaci s orgány veřejné správy, ale i v komerční sféře. Zatímco veřejná správa využívá zaručený elektronický podpis téměř výhradně pouze v případech, že tak stanoví příslušný právní předpis, komerční subjekty využívají certifikáty pro komunikaci s jinými subjekty, které jsou zpravidla klienty jejich služeb.

Veřejná správa:

 • při zasílání datové zprávy prostřednictvím datových schránek
 • při zasílání elektronických podání úřadům prostřednictvím e-podatelen
 • při podávání daňových přiznání prostřednictvím aplikace EPO (Daňový portál)
 • při povinném kontrolním hlášení DPH
 • při zasílání dokumentů České správě sociálního zabezpečení
 • při zasílání dokumentů v rámci projektu e-Customs – bezpapírové celní prostředí napříč celou Evropou (NCTS – elektronická komunikace mezi deklaranty, Celní správou ČR a zeměmi EU a ESVO, eDovoz, vývoz)
 • při žádostech o dotace EU podávaných prostřednictvím aplikace eAccount CzechInvest
 • při žádostech o výpisy z Rejstříku trestů
 • při podávání hlášení prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), tj. ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí
 • při vyřizování jednotlivých agend na Magistrátu hl. m. Prahy a úřadech městských částí prostřednictvím portálu praha.eu
 • při odesílání jednotných registračních formulářů (JRF) pro podání Živnostenskému rejstříku
 • při podávání návrhů na zápis nebo změnu zapsaných údajů do Obchodního rejstříku
 • při odesílání formulářů resortu MPSV
 • při elektronickém podávání přihlášek Úřadu průmyslového vlastnictví
 • při odesílání formulářů prostřednictvím Portálu farmáře – Ministerstvo zemědělství
 • při elektronické komunikaci s VZP

Komerční sféra:

 • při obchodování na trhu s elektřinou a plynem
 • ČEPS, a.s. prostřednictvím elektronického portálu Damas
 • JAO - Joint Allocation Office Pro usnadnění vnitřního trhu s elektřinou v Evropské unii, byl vytvořen fůzí společností CAO a CASC.EU společný úřad pro alokaci přeshraničních přenosů kapacit
 • Operátor trhu (OTE, a.s.)
 • Organizátor krátkodobého trhu s elektřinou (OKTE, a.s., portál ISOT, ISZO)
 • CASC.EU, CAO
 • MAVIR Hungarian Independant Transmission Operator Company Ltd., Hungary
 • SEPS Slovenská elektrizačná sústava, a.s., Slovak Republic
 • při elektronické komunikaci se zdravotními pojišťovnami
 • pro komunikaci s ČNB (cenné papíry)
 • pro elektronické tržiště Gemin.cz
 • CNPAC (Czech Number Portability Administrative Center), Celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB) 

Obecné použití elektronického podpisu:

 • při ukládání dokumentů v systémech elektronické spisové služby a v elektronických archivech (PDF)
 • při zasílání elektronických faktur, dodacích listů a jiných účetních dokladů
 • při podepisování e-mailových zpráv
 • a další...

Získat kvalifikovaný certifikát

Získat komerční certifikát


Registrační autority

v

Novinky

18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde
26. 11. 2018 I.CA se stala dodavatelem projektu Národní certifikační autority
Více zde