Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro ePečeť > Dokumenty – kvalifikovaný certifikát pro ePečeť

Dokumenty pro získání kvalifikovaného certifikátu pro ePečeť


Pro vydání kvalifikovaného certifikátů pro zaručené elektronické pečetě je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty. Podrobnější informace o požadovaných dokumentech naleznete v Certifikační politice pro oblast kvalifikovaných certifikátů pro zaručené elektronické pečetě.

Právnická osoba

  • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
  • další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
  • doložení existence společnosti* (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku/registru, živnostenského listu, zřizovací listiny, resp. jiného dokladu stejné právní váhy a který/která musí obsahovat úplné obchodní jméno, identifikační číslo (je-li přiřazeno), adresu sídla, jména osoby/osob, oprávněné/oprávněných k zastupování (statutárních zástupců) a způsob, jakým za právnickou osobu jednají a podepisují)
  • dokument opravňující k jednání za společnost - plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci), jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí); vzor výše

Jednání v zastoupení

Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
  • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; vzor výše - podpis „Zmocnitele“ na plné moci musí být úředně ověřen
  • originály, případně úředně ověřené kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu a druhého dokladu totožnosti žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů
  • další dokumenty dle typu certifikátu, viz výše

* Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě subjektů zapsaných v Obchodním rejstříku ČR, případně v Registru živnostenského podnikání, není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, popř. Ministerstva průmyslu a obchodu, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).

Pokud je požadováno vydání kvalifikovaného certifikátu pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí (privátní klíč uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí – tzv. HSM modulu) kontaktujte prosím qscd@ica.cz.

Registrační autority


 
separator
separator