Pro vydání kvalifikovaných certifikátů a certifikátů typu Twins je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty. Podrobnější informace o požadovaných dokumentech naleznete v Certifikační politice pro oblast kvalifikovaných certifikátů.

PLATNOST DOKUMENTŮ

  • Doklad o existenci společnosti - Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě subjektů zapsaných v Obchodním rejstříku ČR, případně v Registru živnostenského podnikání, není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, popř. Ministerstva průmyslu a obchodu, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru - potvrzení musí být opatřeno podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele; na dokumentu se vždy uvádí jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby – statutárního zástupce; toto potvrzení může mít elektronickou formu ve formátu PDF s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu oprávněné osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele. Potvrzení je nutné mít s sebou na přenosném médiu, např. USB flash disku;
    povinnost úředně ověřovat podpis na potvrzení o zaměstnaneckém poměru se netýká subjektů, se kterými má I.CA uzavřenou smlouvu o obchodní spolupráci. Pokud se chcete stát naším smluvním partnerem, kontaktujte nás na sales@ica.cz.
  • Doklad o vztahu ke společnosti - pokud žadatel není v zaměstnaneckém poměru k dané společnosti a žádá, aby název společnosti byl v jeho certifikátu uvedený, dokládá vztah ke společnosti plnou mocí k zastupování.
  • Vysokoškolský diplom - povinná položka žádosti „Celé jméno žadatele“ může obsahovat celé jméno žadatele včetně titulů, tak jak je uvedeno v jeho primárním osobním dokladu. Pokud není titul v primárním osobním dokladu uveden, je třeba ještě doložit diplom, ve kterém je uvedeno, že žadatel má právo daný titul používat.

VZORY DOKUMENTŮ

JEDNÁNÍ V ZASTOUPENÍ

Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce,
  • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; podpis „Zmocnitele“ na plné moci musí být úředně ověřen,
  • originál, případně úředně ověřenou kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů.Registrační autority

v

Novinky

2. 10. 2019 Setkání I.CA se zástupci bank - XII. ročník
Více zde
3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde