Pro vydání komerčních certifikátů je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty. Podrobnější informace o požadovaných dokumentech naleznete v Certifikační politice pro oblast komerčních certifikátů.

Nepodnikající fyzická osoba

 • občanský průkaz** nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy

Podnikatel, OSVČ

 • občanský průkaz** nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • doložení existence společnosti* (originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu...)

Právnická osoba

 • občanský průkaz** nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • doložení existence společnosti* (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČ..)
 • dokument opravňující k jednání za společnost – plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci), jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí); vzor plné moci (ke stažení)

Zaměstnanec

 • občanský průkaz** nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • doložení existence společnosti* (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČ..)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru (potvrzení musí být opatřeno podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele; na dokumentu se vždy uvádí jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby – statutárního zástupce); vzor potvrzení (ke stažení)

Pokud žadatel není v zaměstnaneckém poměru k dané společnosti a žádá, aby název společnosti byl v jeho komerčním certifikátu uvedený, dokládá vztah ke společnosti plnou mocí k zastupování; vzor plné moci.

Jednání v zastoupení

Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
 • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; vzor plné moci (ke stažení) - podpis „Zmocnitele“ na plné moci musí být úředně ověřen
 • originál, případně úředně ověřenou kopii občanského průkazu** nebo cestovního pasu žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů
 • další dokumenty dle typu certifikátu, viz výše

* Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě subjektů zapsaných v Obchodním rejstříku ČR, případně v Registru živnostenského podnikání, není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, popř. Ministerstva průmyslu a obchodu, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).

** Vysokoškolský diplom - povinná položka žádosti „Celé jméno žadatele“ může obsahovat celé jméno žadatele včetně titulů, tak jak je uvedeno v jeho primárním osobním dokladu. Pokud není titul v primárním osobním dokladu uveden, je třeba ještě doložit diplom, ve kterém je uvedeno, že žadatel má právo daný titul používat.

Registrační autority

v

Novinky

22. 5. 2018 I.CA v souladu s GDPR
Více zde
11. 5. 2018 Rok 2017 – nejúspěšnější rok od založení společnosti
Více zde
9. 5. 2018 Zájem o službu on-line ověřování platnosti e-podpisu roste
Více zde