Pre vydanie technologických (komerčných serverových) certifikátov je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť komerčných certifikátov.

  • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)

V prípade, že žiadosť obsahuje položku "O" – organizácia, dokladá žiadateľ nasledovné:

  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra*, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ – platí pre ČR)
  • dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť – menovací dekrét konateľa, plná moc – vzor plnej moci

Jednanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz splnomocnenca
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor plnej moci - podpis „Splnomocnitela“ musí byť úradne overený

* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.
 

Registračné autority

v

Novinky

10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
9.5.2018 Záujem o službu on-line overovania platnosti e-podpise rastie
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu