Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis


Získať certifikát


Kvalifikované certifikáty sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislatívou.

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA spĺňa všetky požiadavky dané zákonom č. 297/2016 Zb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. Kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS.

Postupy získanie certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika  .


I.CA vydáva nasledujúce typy kvalifikovaných certifikátov:

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT NA ELEKTRONICKÉ PODPIS – OSOBNÝ

 • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa
 • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
   • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • pre vydanie certifikátu v zastúpení je nutná úradne overená plná moc, vzor tu  


  KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÉ PODPIS ZAMESTNANECKÝ / SZČO

  • je určený pre fyzické osoby zamestnancov alebo SZČO, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, živnosti.
  • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
    • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
    • doloženie existencie spoločnosti nie starší 6 mesiacov (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..)
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere, opatrené úradne overeným podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu), vzor tu  . Úradne overený podpis nie je vyžadovaný u zmluvných klientov I.CA. Ak máte záujem stať sa naším zmluvným klientom kontaktujte sales@ica.cz.
   • pre vydanie certifikátu v zastúpení je nutná úradne overená plná moc, vzor tu  

   KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÉ PODPIS - PSEUDONYM

   • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť ľubovoľný údaj.
   • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
     • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
     • ak sa v žiadosti vyskytuje overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.
    • pre vydanie certifikátu v zastúpení je nutná úradne overená plná moc, vzor tu  


    Registračné autority

    v

    Novinky

    12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
    Viac tu
    10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
    Viac tu
    6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
    Viac tu