Časová pečiatka zabezpečuje priradenie aktuálneho časového údaje k existujúcim dátam, informáciám, súborom alebo udalostiam. Pripája sa teda k dokumentom alebo údajom, u ktorých chceme mať v budúcnosti možnosť overiť, že v tejto podobe existovali pred časom uvedeným v časovej pečiatke.

Služba je poskytovaná na základe zmluvy. Časové pečiatky sú vydávané autoritou časových pečiatok na základe elektronickej žiadosti v štandardizovanom tvare, súčasťou ktorej je odtlačok dát, pre ktoré má byť kvalifikovaná časová pečiatka vystavená. Ak žiadosť obsahuje všetky požadované náležitosti, časová autorita vytvorí odpoveď obsahujúcu odtlačok dát, ktorý bol súčasťou príslušnej žiadosti, doplnený o aktuálny časový údaj a ďalšie potrebné parametre a zašle ju žiadateľovi.

Vydaná časová pečiatka obsahuje minimálne:

 • Unikátne číslo časovej pečiatky
 • Označenie pravidiel, podľa ktorých bola časová pečiatka vydaná
 • Časový údaj, ktorého odchýlka nepresiahne 1 sekundu od UTC (+ / - 500 ms)
 • Dáta v elektronickej podobe - odtlačok (hash) dát, pre ktoré bola časová pečiatka vydaná
 • Elektronickú značku servera, ktorý časovú pečiatku vydal

Služba je dostupná v režime 365 x 24 hodín, jedná sa teda o službu s nepretržitou prevádzkou. I. CA garantuje vysokú spoľahlivosť služby, čo dokumentujú jednotlivé aplikácie a tiež významní zákazníci, ktorí prevádzku svojich riešení spojili s odberom časových pečiatok I.CA.

I. CA garantuje za zmluvných podmienok dostupnosť 99 %, pričom faktická dostupnosť je takmer 100 %. Napríklad v roku 2015 bola celková dostupnosť 99,98 %.

Komunikácia klient – autorita časových pečiatok

Komunikácia medzi klientom žiadajúcim o časovú pečiatku a serverom časovej autority prebieha on-line v režime žiadosť ⇔ odpoveď. Pre komunikáciu s autoritou časových pečiatok a prácu s časovými pečiatkami svojim klientom I. CA zadarmo poskytuje:

 • Aplikáciu I.CA QTSA pre prostredie Windows, ktorá umožňuje získanie časovej pečiatky ku konkrétnemu dokumentu, resp. súboru. Je vhodná pre vydanie časovej pečiatky jednotlivo koncovým užívateľom. Časová pečiatka ukladá vo formáte TST (TimeStampToken) alebo TSR (TimeStampResponse).
 • Sady riadkových klientov - platforma C, Java.
 • Knižnice DLL - knižnice, ktoré dodáva I. CA, sú k dispozícii pre prostredie Windows a Unix. Sú určené k integrácii do vlastných systémov pre automatizované využívanie služby časovej autority.
 • Knižnica pre operačný systém Linux, je dodávaná ako natívna knižnica v 32-bit i 64-bit verzii, vrátane potrebných súborov a ďalších podporných knižníc. Súčasne je dodávaná aj testovacia aplikácie.

Ďalším spôsobom je vlastné spracovanie dátové štruktúry, toto použitie vyžaduje znalosť normy pre časové pečiatky, ktorá okrem iného definuje dátovú štruktúru časovej pečiatky (RFC 3161). 

Autentizácia k službe

Systém časovej autority podporuje nasledujúce spôsoby autentifikácie:

 • komerčným certifikátom I. CA - tento komerčný certifikát je po podpise zmluvy klientovi vydaný na pobočke v sídle spoločnosti.
  Vytvoriť žiadosť o certifikát
 • statickou IP adresou
 • menom a heslom

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu