Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis SR


Získať certifikát


Kvalifikované certifikáty (SK) sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislativou.

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA spĺňa všetky požiadavky dané zákonom č. 297/2016 Zb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. Kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS. Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis SK musia byť umiestnené v kvalifikovanom prostriedku pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD). Pokiaľ ho nemáte, je možné objednať tu  .

Postupy získanie certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika  .


I.CA vydáva nasledujúce typy kvalifikovaných certifikátov:

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS (SK) – OSOBNÝ

 • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa,
 • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
   • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
   • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  .

  KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS (SK) - ZAMESTNANECKÝ / SZČO

  • je určený pre fyzické osoby zamestnancov alebo SZČO, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, živnosti,
  • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
    • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA),
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...),
    • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..),
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere,
    • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  

   KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS (SK) - PSEUDONYM

   • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť ľubovoľný údaj,
   • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
     • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...),
     • ak sa v žiadosti vyskytuje overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť,
     • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  .

    Kvalifikované mandátne certifikáty pre elektronický podpis

    V rámci tejto skupiny certifikátov sú vydávané aj tzv. kvalifikované mandátne certifikáty pre elektronický podpis, v ktorých sú uvádzané informácie o mandatárovi a tiež o pridelenom rozsahu oprávnení na konanie, ktoré má udelené držiteľ certifikátu a o mandantovi, tj. o subjekte, ktorý tento mandát udelil a v mene ktorého mandatát koná.

    Formát kvalifikovaného mandátneho certifikátu je špecifikovaný v dokumente NBU SR, ktorý sa nachádza tu: http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/formatycertqc4ts.pdf

    Kvalifikované mandátne certifikáty sú využívané všade tam, kde v rámci vytvoreného podpisu dokumentu je dôležité mať k dispozícii informácie o rozsahu oprávnenia podpisujúcej osoby v prípade, že je tento rozsah oprávnení (mandát) špecificky ohraničený typom mandátu.

    Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné vystaviť kvalifikovaný mandátny certifikát sa nachádza tu: http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/zoznam-opravneni-2017-1-1.pdf

    Registračné autority

    v

    Novinky

    16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
    Viac tu
    27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
    Viac tu
    12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
    Viac tu