I.CA Verify je komerčný službou zaisťujúci overenie elektronického podpisu dokumentov vo formátoch podľa legislatívy slovenské republiky - ZEP formát. Služba overenie platnosti elektronického podpisu pracuje s certifikátom a má úzku väzbu na ostatné certifikačné služby a systémy.

Výstupom je stav overenia (platný / neplatný podpis, nie je možné overiť, dôvod, prečo nemožno overiť), čas, ku ktorému sa overovalo, zdroj času (čas prijatia požiadavky, časovú pečiatku, parameter zadaný užívateľom, dáta, na základe ktorých bolo overenie vykonané) .

Overenie má charakter odpovede v definovanej štruktúre, vhodné pre automatizované spracovanie. Odpoveď je opatrená elektronickou značkou / pečaťou I.CA s pripojeným časovou pečiatkou.

Podporované formáty

Služba podporuje overenie dokumentu v štandardných a legislatívne podporovaných formátoch:

  • Formát Zepf


Čas overenia

Služba umožní vybrať, k akému času má overovanie prebehnúť:

  • overovať k času uvedenom v pečiatke
  • overovať k času zadanému klientom
  • overovať k času prijatia požiadavke.

V prípade, že:

  • je dokument opatrený časovou pečiatkou, overuje sa k dátumu časovej pečiatky,
  • dokument nie je opatrený pečiatkou a klient zadá čas ručne, overuje sa k tomuto dátumu,
  • dokument nie je opatrený pečiatkou a klient nezadá čas ručne, overuje sa k dátumu prijatia požiadavke na overenie.

Overenie certifikátu

Kompletné overenie je vykonávané na serveri v prostredí I.CA. Pomocou komponenty I.CA v prostredí klienta zasiela klient iba podpis ZEP na server I.CA, kde prebehne vlastné overenie. Dokument ako taký nikdy neopustí prostredie klienta.

Výstup služby

Stav overenia (platný / neplatný podpis, nie je možné overiť, dôvod, prečo nemožno overiť), čas, ku ktorému sa overovalo, zdroj času (čas prijatia požiadavky, časovú pečiatku, parameter zadaný užívateľom, dáta na základe ktorých bolo overenie vykonané - číslo CRL), hash overovaných dát.

Stav overenie bude mať charakter odpovede v definovanej štruktúre, vhodné pre automatizované spracovanie. Odpovede voliteľne budú archivované. Odpoveď bude opatrená elektronickú pečaťou I.CA s pripojeným časovou pečiatkou.


Dostupnost

  • Služba sa poskytuje v režime 24/7.

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu