Dokumenty pre získanie certifikátu

Pre vydanie komerčných certifikátov je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť komerčných certifikátov.

Nepodnikajúca fyzická osoba

  • občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)

Právnická osoba

  • občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ - platí pre ČR)
  • dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť - plná moc (akceptovaná je úradne overená plná moc, menovací dekrét konateľa, prípadne oboje); vzor plnej moci (vzor na stiahnutie)

Zamestnanec

  • občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ - platí pre ČR)
  • potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu); vzor potvrdenia (vzor na stiahnutie)

Jednanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz splnomocnenca
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor plnej moci (vzor na stiahnutie) - podpis „Splnomocnitela“ musí byť úradne overený

* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu