Služba QVerify predstavuje nadstavbu pre elektronické registratúry ale aj ďalšie systémy, ktoré prijímajú a spracúvajú elektronické dokumenty opatrené elektronickým podpisom.

Povinnosť overovať podpisy prijatých elektronických dokumentov je daná článkom 32 eIDAS a §12 zákona č. 297/2016 Sb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie.

Subjekty verejnej moci majú povinnosť overovania definovanú § 4 ods. 4) až 7) vyhlášky č. 259/2012 Sb. O podrobnostiach výkonu spisovej služby.


Ponúkaná služba podporuje overenie dokumentu v štandardných a legislatívne podporovaných európskych formátoch:

 • PAdES B-B
 • CAdES B-B (v internej i externej verzii)
 • XAdES B-B1.

Platnosť podpisu je možné overovať:

 1. k času zadanému klientom (k času, kedy bolo podanie prijaté do interného systému klienta; parameter odovzdávaný klientom)
 2. k času prijatia požiadavke na overenie v systéme I.CA (ak z nejakého dôvodu požiadavka na overenie parameter času neobsahuje).


Kompletné overenie je vykonávané v prostredí I.CA. Na strane klienta sa využíva komponenty I.CA, ktorá zaisťuje získanie dát (elektronický podpis a ďalšie), ktoré sú potrebné pre realizáciu overenia. Podpísaný dokument (tj. obsah dokumentu), ktorého podpis sa overuje, nikdy neopustí prostredie klienta.


Výstupom služby je stav overenia s nasledujúcimi informáciami:

 • platný / neplatný podpis / nemožno overiť + dôvod, prečo nemožno overiť alebo prečo bol podpis neplatný
 • čas, ku ktorému overenie prebehlo
 • zdroj času (parameter zadaný užívateľom, čas prijatia žiadosti)
 • dáta, na základe ktorých bolo overenie vykonané (OCSP, CRL)
 • legislatívne typ podpisu (kvalifikovaný / uznávaný)
 • či bol kvalifikovaný certifikát (resp. Privátny kľúč) generovaný a uložený na QESigCD
 • výsledok overenia certifikátu
 • hash overovaných dát a ďalšie informácie.

Stav overenia má charakter odpovede v definovanej štruktúre (xml dáta), vhodné pre automatizované spracovanie. Odpoveď je elektronicky podpísaná a zasielaná automaticky on-line.


1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2015/1506

Registračné autority

v

Novinky

5.12.2017 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu
25.10.2017 Kvalifikované certifikáty I.CA je možné bez obmedzenia používať pre služby e-Governmentu SK
Viac tu